อบจ.นครพนม เปิดเวทีประชาคมร่วมกันพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 2

วันที่ 27 มกราคม 2566 ที่โรงแรมบูลโฮเทล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายศิริพงษ์ แสนสุข รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมจัดขึ้น เพื่อเสนอโครงการต่าง ๆ ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม(ตามสัดส่วนประชาคมระดับจังหวัด) ผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ผู้แทนประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อบรรจุเข้าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้ว ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด และเพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักประชารัฐ ในลักษณะเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนแนวความคิด และปรึกษาหารือ

โดยโครงการที่เสนอในวันนี้มีด้วยกัน 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมดำเนินการเอง วงเงินรวม 38,837,000 บาท ซึ่งจะประกอบไปด้วย โครงการก่อสร้างห้องอาบน้ำ-ห้องส้วม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ ม้านั่งสำรอง รั้ว สนามฟุตบอล King Power Stadium โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านอูนนา หมู่ 3 – บ้านนางัว หมู่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายกลางบ้านท่าโขง ทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ. 10-003 และโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมจะนำไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น วงเงินรวม 7,000,000 บาท ประกอบไปด้วย โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ 1 บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก โครงการก่อสร้างเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อเกษตรน้ำฝนพร้อมระบบโซล่าเซลล์ แห่งที่ 1 บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเกษตรน้ำฝนพร้อมระบบโซล่าเซลล์ แห่งที่ 1 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อเกษตรน้ำฝนพร้อมระบบโซล่าเซลล์ แห่งที่ 1 บ้านหนองฮี หมู่ที่ 12 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อเกษตรน้ำฝนพร้อมระบบโซล่าเซลล์ แห่งที่ 1 บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อเกษตรน้ำฝนพร้อมระบบโซล่าเซลล์ แห่งที่ 2 บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก และโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อเกษตรน้ำฝนพร้อมระบบโซล่าเซลล์ แห่งที่ 2 บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :