นครพนม จัดกิจกรรมสร้างค่านิยมและปลูกฝังเด็กนักเรียน สร้างการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน

นางสาววัชรี ปุกหุต สหกรณ์จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงส่งเสริมการรวมกลุ่มทำงานของประชาชนตั้งแต่ก่อนปี 2505 และทรงส่งเสริมอย่างเป็นขั้นตอน โดยทรงพระราชทานทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2518 หลังจากนั้นก็มีการแพร่ขยายของระบบสหกรณ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปทั่วประเทศ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตามรอยพระยุคลบาท ทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแห่งชาติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ที่ทรงริเริ่มโครงการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพื่อสร้างความรู้และปลูกฝังหลักการและวิชาการสหกรณ์ให้กับเยาวชน

และในวันนี้ 7 มิถุนายน 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมจึงได้บูรณาการร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จัดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566 ขึ้นที่โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อให้เด็กนักเรียนได้การเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน เป็นการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการออม การดำรงชีวิตแบบพอเพียง พึ่งพาตนเอง ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม รวมทั้งการฝึกจดบันทึก การจัดทำบัญชี การปิดบัญชี และการบริการร้านค้าสหกรณ์ในโรงเรียน สร้างพื้นฐานการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ยังชุมชนได้ เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความสื่อสัตย์ จริงใจ เมตตากรุณา รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีจิตสำนึกและจิตอาสาต่อส่วนรวม รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นอันนำมาซึ่งความสงบสุขสู่สังคม เป็นการวางรากฐานอย่างมั่นคงให้กับชุมชนและประเทศชาติในอนาคต โดยกิจกรรมในวันนี้จะมีทั้งการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน นิทรรศการสื่อการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน การตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมนันทนาการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar