ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำบุคลากรทำกิจกรรมหน้าเสาธง เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความจงรักภัคดีต่อสถาบัน

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งใด ตำแหน่งไหน ระดับใด ก็ล้วนมีความสำคัญอยู่ในงานของแผนดิน โดยปัจจุบันข้าราชการยังคงเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ ซึ่งถ้าข้าราชการมีค่านิยมสร้างสรรค์เป็นหลักสูงสุดในการปฏิบัติงานแล้ว จะทำให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานใหม่ ๆ ตามแผนปฏิรูประบบการบริหารราชการ ด้วยทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เต็มกำลัง ความสามารถ ด้วยความเสียสละ และระมัดระวังให้ทุกอย่างเป็นไปตามหน้าที่อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง โปร่งใส และเป็นธรรม ส่งผลให้งานที่ได้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ซึ่งการทำกิจกรรมหน้าเสาธง เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเข็มแข็งและก่อเกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นการย้ำเตือนใจให้ทุกคนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรัก ความสามัคคี เสริมสร้างความภูมิใจในความเป็นชาติที่ก่อให้เกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาประเทศ ทั้งยังก่อให้เกิดการแสดงออกถึงภาวะการเป็นผู้นำ การตรงต่อเวลา การรู้จักการเสียสละ ความมีระเบียบวินัย และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นการปฏิบัติงาน ดังนั้นในวันนี้ ( 20 พฤศจิกายน 2566 ) จึงได้นำข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครพนม ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยประจำสัปดาห์ โดยในโอกาสนี้ยังได้ให้ทุกคนฝึกระเบียบวินัย ในการแสดงออกถึงความสง่างามในการเป็นข้าราชการ และเรียนรู้ถึงที่มาของธงชาติไทย หรือธงไตรรงค์ที่ประเทศไทยมีการใช้มานานนับหลายร้อยปี ซึ่งมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจากธงชาติไทยผืนแรกที่เป็นธงพื้นสีแดงเกลี้ยงใช้เป็นสัญลักษณ์ในการติดต่อค้าขายทางเรือกับต่างประเทศ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สู่ธงไตรรงค์ในปัจจุบัน โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงกำหนดความหมายของสีธงไตรรงค์แบบไม่เป็นทางการในพระราชนิพนธ์ เรื่องเครื่องหมายแห่งไตรรงค์ไว้ว่า สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีให้แก่ชาติ สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งธรรมะอันเป็นหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา สีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์ และต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้มีบันทึกเรื่องธงชาติ โดยให้ยึดเอาธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยตั้งแต่นั้นมาเพื่อจะได้ไม่ต้องเกิดความสับสนกับต่างประเทศ และจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงธงชาติบ่อย ๆ ทั้งยังได้กำหนดความหมายของธงไตรรงค์ให้ชัดเจนแต่ครอบคลุมอุดมการณ์เดิมของรัชกาลที่ 6 เอาไว้ คือ สีแดงหมายถึงชาติ (ประชาชน) สีขาวหมายถึงศาสนา (ไม่ได้เน้นศาสนาใดโดยเฉพาะ) และสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ ซึ่งความหมายนี้ก็ใช้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน และรัฐบาลได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อระลึกถึงความเป็นมาของธงชาติไทย โดยเริ่มปีแรกในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar