นรข. ประกอบพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์บิดาของทหารเรือไทย และบำเพ็ญกุศลให้กับวีรชนผู้ล่วงลับ เนื่องในวันกองทัพเรือและวันสถาปนาหน่วย

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พลเรือตรี นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เป็นประธานในการประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย พิธีฟังสาร ผู้บัญชาการทหารเรือไทย และมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันกองทัพเรือและวันสถาปนาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่วีรชนผู้ล่วงลับของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ที่ได้สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตลอดจนคณะหัวหน้าส่วนราชการ อดีตข้าราชการทหารเรือ และประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในงาน

โดยกองทัพเรือ มีจุดกำเนิดควบคู่มากับการสร้างอาณาจักรไทยตั้งแต่กรุงสุโขทัย โดยกองทัพไทยในสมัยนั้นไม่ได้แบ่งกองทัพออกเป็นกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ กระทั่งถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงแบ่งการรบออกจากกัน และโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งกรมทหารเรือขึ้น แต่ด้วยในสมัยนั้นยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะ จึงจำเป็นต้องจ้างชาวต่างชาติเข้ามารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งพระองค์ทรงห่วงว่าทหารจากต่างประเทศ อาจจะมีกำลังไม่มากพอที่จะรักษาอธิปไตยของชาติได้ และอาจจะรักษาอธิปไตยได้ไม่ดีเท่าคนไทยด้วยกันเอง จึงประสงค์ให้จัดการศึกษาแก่ทหารเรือไทย เพื่อให้มีความรู้ความสามารถมากพอที่จะทำหน้าที่ต่าง ๆ แทนชาวต่างชาติได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระราชโอรส เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือยังประเทศอังกฤษ เมื่อทรงสำเร็จการศึกษา จึงทรงกลับมารับราชการในกรมทหารเรือ และจัดฝึกสอนวิชาการทหารเรือ ซึ่งในเวลาต่อมาได้ตั้งโรงเรียนนายเรือขึ้น และทรงเสร็จมาเปิดโรงเรียนและพระราชทานลายพระราชหัตถเลขา ไว้ในสมุดเยี่ยมของโรงเรียน มีความว่า..."วันที่ 20 พฤศจิกายน ร.ศ. 125 เราจุฬาลงกรณ์ ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจ ซึ่งได้เห็นการทหารเรือ มีรากหยั่งลงแล้ว จะเป็นที่มั่นสืบต่อไปในภายหน้า" ทางราชการทหารเรือจึงได้ถือเอาวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันกองทัพเรือ มาตราบจนถึงปัจจุบัน

ขณะที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง หรือ นรข. เดิมชื่อ หน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง หรือ นปข. ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2513 แรกเริ่มมีฐานะเป็นหน่วยงานต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ สนับสนุนงานการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ อยู่ในความควบคุมบังคับบัญชาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ต่อมาสถานการณ์การก่อการร้ายภายในประเทศได้ลดน้อยลง และภัยคุกคามที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ได้เปลี่ยนไปเป็นภัยคุกคามที่มาจากภายนอกประเทศ จึงได้ปรับให้เป็นหน่วยงานอยู่ในแผนป้องกันประเทศ มีฐานะเป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือ และมีการปรับบทบาทตามภารกิจมาเรื่อย กระทั่งปัจจุบันมีภารกิจและบทบาทในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และตลอดแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่รับผิดชอบเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และการกระทำอื่น ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ด้วยหลักมนุษยธรรม รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar