นครพนม จัดบริการฉีดวัคซีน Moderna 2 เข็ม ฟรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่บริเวณเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่จังหวัดนครพนมจัดให้ประชาชนสามารถ Walk – in เข้ารับวัคซีน Moderna 2 เข็ม ได้ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งไม่มีการรับจองล่วงหน้า โดยคุณสมบัติต้องเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มที่ 1 และต้องอาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม ภายหลังที่จังหวัดนครพนม ได้มีการประกาศแจ้งไปยังประชาชนในพื้นที่ให้ทราบล่วงหน้า ว่าจะมีการให้บริการฉีดเข็มแรกได้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 และฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนจำกัด 5,000 คนเท่านั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 และออกมาฉีดวัคซีนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้ตลอดทั้งวันของวันนี้มีประชาชนเดินทางมาเข้าคิวเพื่อรับบริการเป็นจำนวนมาก เพราะนอกจากการฉีดวัคซีน Moderna 2 เข็มแล้ว ยังมีการให้บริการฉีดวัคซีนสูตรอื่น ๆ ให้ด้วยตามความสมัครใจของแต่ละคนที่มารับบริการ

ทั้งนี้จากข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดนครพนมได้รับการจัดสรรวัคซีน ทั้งสิ้น 836,316 โดส ฉีดให้กับประชาชนไปแล้ว 603,691 โดส ครอบคลุมการฉีดแยกตามทะเบียนราษฎร์ 332,717 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 ของประชากรทั้งหมด โดยประชาชนอำเภอบ้านแพงเข้ารับวัคซีนมากสุด รองลงมาเป็นอำเภอเรณูนคร อำเภอวังยาง อำเภอเมือง อำเภอธาตุพนม อำเภอศรีสงคราม อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอนาหว้า อำเภอท่าอุเทน อำเภอนาทม อำเภอปลาปาก และอำเภอนาแก ตามลำดับ ทั้งนี้ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงคือกลุ่ม 608 ที่ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป มีการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชาชนกลุ่มนี้แล้วร้อยละ 91.98


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :