แนวทางตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. รวมถึงการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ได้ที่เว็บไซต์ ของสำนักบริหารการทะเบียน

1. ก่อนวันเลือกตั้ง 20 วัน สามารถตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ศาลากลางจังหวัด, ที่ว่าการอำเภอ, ที่ทำการเขต, ที่ทำการ อบต., สำนักงานเทศบาล, ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชน

2. ก่อนวันเลือกตั้ง 15 วัน ทางกกต. จะส่งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและที่เลือกตั้งให้ถึงบ้าน หรือที่เรียกว่าหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส.12)

3. ตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์ จากแอปพลิเคชันของ กกต. รวมถึงสามารถตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งในเขตและนอกเขต รวมถึงลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้แล้ว สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ https://www.bora.dopa.go.th/home/ โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อเข้าถึงข้อมูลพร้อมที่ตั้งหน่วยเลือกตั้ง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

4. หากไม่มีรายชื่อ ให้แจ้งนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มาแสดง โดยต้องแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน

ทั้งนี้ หากไม่ได้ไปใช้สิทธิทั้งในวันที่ 7 และ 14 พฤษภาคมซึ่งต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม และ 15 - 21 พฤษภาคม 2566 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้งผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ให้แจ้งได้ให้ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

2. ทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

3. แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือ www.ect.go.th หรือผ่านทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์”

เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ ได้แก่

1. ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.

2. ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น สว.

3. ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน

4. ไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

5. ไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar