เปิดไทม์ไลน์จัดตั้งรัฐบาลใหม่

ภายหลังกกต. ตรวจสอบผลการเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด จะประกาศผลการเลือกตั้ง โดยคาดการณ์ว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ภายใน 13 ก.ค. 66 กกต. ต้องรับรองผลเลือกตั้งไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง : โดยได้ตรวจสอบแล้วว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 95% ของเขตเลือกตั้งทั้งหมดจึงจะต้องประกาศผลเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อรับรอบผลการเลือกตั้ง และรับรองการเป็น ส.ส.

2. ภายใน 27 ก.ค. 66 เรียกประชุมรัฐสภาเลือกประธานสภาฯ : กฎหมายกำหนดว่า หลังรับรองผลการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว ต้องเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้ประชุมเป็นครั้งแรก และเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรภายใน 15 วัน

3. ช่วงเดือนสิงหาคม เป็นต้นไปประธานสภานัดประชุมรัฐสภาเลือกนายกฯ : ส.ส. 500 คน และ ส.ว.แต่งตั้ง 250 คน จะมาโหวตเลือกนายกฯ กติการะบุว่า ต้องได้เสียงสนับสนุนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่ง หรือก็คือไม่น้อยกว่า 376 เสียง โดยเป็นการลงคะแนนเสียงแบบเปิดเผยตามลำดับตัวอักษรของรายชื่อสมาชิกรัฐสภาเป็นรายบุคคล จึงจะได้รับเลือกเป็นนายกฯ ก่อนจะโปรดเกล้าฯ ต่อไป

4. ช่วงกลางเดือนสิงหาคมนายกฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี : ตั้งฝ่ายบริหารชุดใหม่ ก่อนนำชื่อคณะรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ และพา ครม. ชุดใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับตำแหน่ง

อย่างไรก็ตามระหว่างรอรัฐบาลชุดใหม่ รัฐบาลเดิมจะดำรงตำแหน่งรักษาการชั่วคราวก่อน เนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการเลือกนายกฯ และตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไว้ ซึ่งระหว่างนั้นรัฐบาลชุดเดิมจะรักษาการจนกว่าจะได้ ครม. ใหม่


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar