อนุมัติงบกลาง 3,851 ล้านบาท ป้องกันอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้ง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 3,851.22 ล้านบาท ดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี 64 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 64/65 จำนวน 3,378 รายการ มีหน่วยงานได้รับงบประมาณได้แก่ กรมชลประทาน ก.เกษตรและสหกรณ์, กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ, กระทรวง มหาดไทย 9 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย นครศรีธรรมราช พะเยา พัทลุง พิจิตร ยโสธร สระบุรี หนองคาย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 33 จังหวัด

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำป้องกันการเกิดอุทกภัยปี 64 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 64/65 อาทิ

- โครงการซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำ 1,028 รายการ วงเงิน 1,462.44 ล้านบาท

- โครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำ 541 รายการ วงเงิน 540.33 ล้านบาท

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน 334 รายการ วงเงิน 538.59 ล้านบาท

- โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นทั่วประเทศ 72 โครงการ วงเงิน 33.32 ล้านบาท

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค 120 รายการ วงเงิน 46.88 ล้านบาท เป็นต้น

ประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงเดือน ส.ค.-พ.ย.64 และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงแล้งปี 64/65 ในพื้นที่เฝ้าระวังที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและพื้นที่เฝ้าระวังที่อาจเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำซึ่งแผนงานและโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน และไม่เกินเดือน ม.ค. 65

 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :