พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาคืออะไร

จากที่ ครม.ได้เห็นชอบจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 10 จังหวัด รวม 538 โรงเรียน หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่า พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่พูดถึงคืออะไร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม จึงอยากขยายความให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้ ว่าพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา หรือ Education Sandbox เกิดขึ้นจาก 2 แนวคิดหลัก ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 คือ

1. Botto m-Up Solution แนวคิดการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการลองผิดลองถูกของผู้ปฏิบัติในพื้นที่ต่างๆ

2. Sandbox (กระบะทราย) แนวคิดการสร้างพื้นที่ที่มีปัจจัยเกื้อหนุนให้ผู้ปฏิบัติสามารถทำการทดลองเพื่อสร้างนวัตกรรมได้

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง ทั้งยังเป็นการสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในพื้นที่

ดังนั้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จึงเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องกล้าทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ แก้ปัญหาด้วยแนวคิดใหม่หากไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถลุกขึ้นมาปรับปรุงทดลองพัฒนาใหม่จนกว่าจะได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดี


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar