รมช.กระทรวงมหาดไทย มอบโฉนดที่ดินนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนชาวนครพนม

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ที่ศาลาการเปรียญ วัดโคกชาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน จำนวน 50 แปลง ตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ที่กรมที่ดินได้ดำเนินการเดินสำรวจ รังวัดทำแผนที่ เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร ตามโครงการเดินสำรวจและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ลดปัญหาข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินของราษฎร ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร เป็นผู้รับผิดชอบมีเป้าหมายทั้งสิ้น 4,284 แปลง โดยใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สายสำรวจ จังหวัดนครพนม จำนวน 3 สายสำรวจจังหวัดมุกดาหาร 2 สายสำรวจ และจังหวัดสกลนคร 1 สายสำรวจ เข้าดำเนินการกระจายไปในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย ด้วยการนำเทคโนโลยีการรังวัดระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมหาค่าพิกัดตำแหน่งที่ดินบนหลักเขตที่ดินมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบแผนที่และการรังวัดรูปแปลงในโฉนดที่ดินให้มีความถูกต้องได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ราษฎรนำเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินโดยเป็นที่ดินที่ไม่มีหลักฐานสำคัญในที่ดินมาก่อน และได้มีการกันเขตป่าไม้ เขต สปก. รวมถึงตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน์ชัดเจนแล้ว

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปัญหาที่ดินเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพราะที่ดินคือต้นทุนที่สำคัญในการที่จะก่อให้เกิดการผลิต ก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือน ถ้าเราสามารถแก้ปัญหาการถือครองที่ดินได้ให้แก่ประชาชนได้ เราก็จะสามารถลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนี้ได้ เพราะฉะนั้นการกระจายการถือครองที่ดินจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรที่ดินของชาติ เพราะเมื่อประชาชนสามารถสร้างผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นได้ ก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามมา รัฐบาลก็จะสามารถเก็บภาษีจากพี่น้องประชาชนมาใช้ในการบริหารประเทศชาติได้ ซึ่งในอนาคตกรมที่ดินจะมีระบบการโอนที่ดินออนไลน์ที่มาเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการประชาชน โดยจะเริ่มจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนเพราะมีความพร้อมในเรื่องระบบดาวเทียมที่ทั่วถึง สำหรับโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน เป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่มอบให้กรมที่ดินดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชน ในปี 2564 นี้มีการประกาศลงนามเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ 50 จังหวัด ซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวจังหวัดนครพนม 2,000 กว่าท่านที่ได้รับโฉนดที่ดินในครั้งนี้ แต่ด้วยสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส covid ที่ต้องมีการรักษาระยะห่าง จึงได้ให้มีการจัดตัวแทนมารับมอบเพียง 50 แปลงเท่านั้นในวันนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :