ภารกิจและอำนาจหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
 

 ภารกิจ

      เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เพื่อให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ โดยการเสนอแนะ นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ส่วนราชการต่าง ๆ และดําเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน มีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดและประเทศ

 

 อํานาจหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ สํารวจและตรวจสอบประชามติ เพื่อเสนอแนะนโยบาย จัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ ติดตามประเมินผลและรายงานการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดนครพนม
2. ส่งเสริมและเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ศีลธรรมและค่านิยมที่ดี 
3. ดําเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดําเนินงานของรัฐบาล ของจังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีที่ก่อให้เกิดความมั่นคงและภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
4. ให้คําปรึกษาและประสานการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทั้งของภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชนและประชาชน
5. ผลิต เผยแพร่ ให้บริการเอกสาร และสื่อโสตทัศนศึกษา รวมทั้งจัดทําข้อมูลสารสนเทศ และประสานความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน 
6. ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่าน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อโซเชียลต่าง ๆ 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar