ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
 
 
 
 

 

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี จัดเป็นราชการส่วนภูมิภาค ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ มีสำนักงานตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) โดยได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2533  ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกรมประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาค โดยรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ประกอบไปด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล รวมถึงให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ตลอดจนประสานงานในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้กับประชาชนในจังหวัดได้รับรู้รับทราบและเข้าใจและพร้อมปรับเปลี่ยนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนต่างๆ ตลอดจนดำเนินการรวบรวมข้อมูลความต้องการ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด จัดทำสปอร์ตเพื่อการประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่างๆของจังหวัด ให้บริการเอกสารข่าวแก่สื่อมวลชน หอกระจายข่าว เสียงตามสาย เครือข่ายและประชาชน รวมถึงการประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือในหมู่ประชาชนและราชการ ในการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่ประชาชน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 รายนามประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

1.นายบุญคุ้ม เพิ่มสิน พ.ศ. 2533

2.นายวันชัย เกิดแดน พ.ศ. 2537

3.นายชาญศักดิ์ เริ่มรักษ์ พ.ศ. 2538

4.นายเสถียร ปรีดาสา พ.ศ. 2538

5.นายสมคิด จันดาประดิษฐ์ พ.ศ. 2540

6.นายเกรียงไกร วิวัฒน์พนชาติ พ.ศ. 2543

7.นายยุทธพล แตงอ่อน พ.ศ. 2543

8.นายรักสิทธิ์ วาทโยธา พ.ศ. 2547

9.นายสุวิทย์ สงคราม พ.ศ. 2550

10.นายเดชอนันต์ ธนานันท์ พ.ศ. 2555

11.นายพงษ์ศักดิ์ อินทรทัต พ.ศ. 2556

12.นายถิรไชย แจ้งไพร พ.ศ. 2559

13.นายวิรพ จันทฤทธิ์ พ.ศ. 2560

14.นางแสงมณีจรรณ์ เพชรสังหาร พ.ศ. 2565


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar