วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม
 
 
 
 

 วิสัยทัศน์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

"เป็นองค์กรที่ได้รับความน่าเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และด้านสื่อสารมวลชน เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ที่พร้อมปรับเปลี่ยนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนครพนมและประเทศ”

 

 พันธกิจ 

1. ประชาสัมพันธ์นโยบายและผลการดำเนินงานของรัฐบาลและของจังหวัดนครพนม เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนครพนมและของประเทศ
2. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอเสนอแนะ ให้ความช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ การประสานงานและสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายอย่างครบวงจร
3.
เป็นองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลและข่าวสารการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาสังคมได้

 ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์และนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด
2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของภาครัฐ ภาคเอกชน และการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อความสุขของประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
3. พัฒนาการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์หลักธรรมมาภิบาล

 

 ค่านิยมหลักขององค์กร

1. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
2. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และบูรณาการ (Creativity Team work Integration)
3. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
4. มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)
5. จิตสำนึกในการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (Service mind)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar