Soft loan ต่อลมหายใจ ให้ SMEs ไทย

      สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ต้องหยุดชะงักทั้งเส้นทางในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจากข้อมูลของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยลดลงจากช่วงเดียวกันของปีพ.ศ. 2562 ประมาณร้อยละ 83.2 ส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 82.6 ซึ่งกระทบโดยตรงต่อธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงสายการบิน ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งสิ้น ขณะเดียวกันก็ยังส่งผลกระทบกระจายวงกว้างไปยังผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นแหล่งจ้างงานสำคัญของเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่การเคลื่อนย้ายแรงงาน การขนส่งวัสดุ เครื่องจักร เครื่องมือทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น และรัฐบาลก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เสริมสภาพคล่อง พยุงธุรกิจ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สถาบันทางการเงินของรัฐ ออกมาตรการสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยเป็นธรรมเพิ่มสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการ เพื่อรักษาการจ้างงาน บรรเทาภาระหนี้สินประชาชน และป้องกันการเป็นหนี้นอกระบบ

      โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft loan ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัวจากการระบาดในรอบแรก ซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานสำคัญของเศรษฐกิจไทย โดยเจ้าของธุรกิจ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อคงค้างไม่เกิน 500 ล้านบาท (สำหรับแต่ละสถาบันการเงิน) สามารถสมัครขอ soft loan ของแบงก์ชาติได้ โดยแบงก์ชาติได้กำชับให้สถาบันการเงินกระจายเงินสินเชื่อนี้อย่างทั่วถึง โดยอนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน 138,200 ล้านบาท จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 77,787 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564)

      ขณะที่ธนาคารออมสินก็มีโครงการ Soft loan ออมสิน ที่มีการอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 4,137 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,746 ล้านบาท และยังคงมีวงเงินคงเหลืออีกจำนวน 3,254 ล้านบาท จากวงเงินรวมทั้งโครงการ 5,000 ล้านบาทที่ ครม. มีมติเห็นชอบปรับปรุงการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากวิกฤติการแพร่ระบาด Covid-19

      นอกจากนี้ยังมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) Re-Open ซึ่งเป็น โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อภาคธุรกิจโรงแรมและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) ของโรงแรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องมากขึ้น โดยขยายวันรับคําขอสินเชื่อจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมด และ2. มาตรการทางการเงินสินเชื่อฟื้นฟู ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ออกมาช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 โดย ธปท. ให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน เพื่อนำไปให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบธุรกิจต่อ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ รักษาระดับการจ้างงาน และช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ไม่ให้นำเงินสินเชื่อดังกล่าวมา ชำระหนี้เดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมเงิน โดยอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 206,715 ล้านบาท จำนวน 59,064 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2566)


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar