ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลานายจ้างลงทะเบียนส่งเสริมจ้างงานเอสเอ็มอีรอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. - 20 ธ.ค. นี้

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด - 19 ทุกภาคส่วนได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล เอกชน หรือธนาคารต่าง ๆ ต่างดำเนินการวางแผนเยียวยามาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในที่ประชุม ครม. ได้อนุมัติขยายระยะเวลานายจ้างลงทะเบียนส่งเสริมจ้างงานเอสเอ็มอีรอบ 2 พร้อมอนุมัติปรับปรุงโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจเอสเอ็มอี โดยรายละเอียดในการปรับปรุงโครงการประกอบไปด้วย

1.เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน

• นายจ้างที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปโดยให้มีผล ในงวดเงินสมทบเดือนพฤศจิกายน นี้เป็นต้นไป (นำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564)

2.วิธีดำเนินงาน

• เพิ่มช่องทางการลงทะเบียน ทั้งผ่านเว็บไซต์ส่งเสริมการจ้างงาน เอสเอ็มอี.doe.go.th และยื่นแบบฟอร์มพร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานจัดหางานหรือหน่วยเคลื่อนที่ของสำนักงานจัดหางาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในระบบแทนนายจ้าง

• ขยายระยะเวลาการลงทะเบียน โดยผู้ลงทะเบียนรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. – 20 ธ.ค. 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนตามจำนวนการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย ไม่เกิน 200 คน ระยะเวลา 2 เดือน (ธ.ค.2564 และ ม.ค.2565)

• ปรับปรุงรูปแบบการจ่ายเงินอุดหนุน หลังจากวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หากรัฐยังจ่ายเงินอุดหนุนยังไม่ครบถ้วนอีก ให้สามารถจ่ายเงินเพิ่มเติมได้จนกว่าจะครบถ้วนตามสิทธิ์ที่นายจ้างพึงได้รับ

3.มาตรการทางภาษี

• เงินอุดหนุนที่รัฐจ่ายให้นายจ้างจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วแต่กรณี โดยนายจ้างจะต้องไม่มานำเงินอุดหนุนดังกล่าวไปคำนวณเป็นรายได้และรายจ่ายในการหักภาษี

สำหรับผลการดำเนินงานโครงการฯ ตั้งแต่ 20 ต.ค. - 10 พ.ย. 2564นายจ้างเข้าร่วมโครงการจำนวน 127,613 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.34 ของเป้าหมายนายจ้าง ลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 2,062,356 คน คิดเป็นร้อยละ 51.12 ของเป้าหมายลูกจ้างสัญชาติไทย ทั้งนี้นายจ้างที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จำนวน 47,742 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.41 ของนายจ้างที่ลงทะเบียน ที่เหลืออยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่อนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :